שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה מפורטת בחלק ז' לתקנות התעבורה תשכ"א-1961 ומוצגת להלן, ככתבה וכלשונה, בהתאם לתקנות התעבורה (סעיפים 544 עד 551).


חלק ז': שיטת הניקוד בתקנות התעבורה


544 - חיוב בנקודות

הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.


545 - ניהול מרשם עבירות

(א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב,מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות).
(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהןחויב נהג לפי תקנה 544.
(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תימחק רשות הרישוי אתההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
(ד) שינוי או סטייה בתיאורה של העבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

546 - רישום נקודות
 
(א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירהשבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודיע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

547 - סיכום נקודות וצבירתן

(א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפותה רשומות לחובת הנהג בכל פעם שנרשמות לו נקודותחדשות.
(ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן – תקופת צבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לעניין חישוב תקופת הצבירה.
(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים ותעמוד על 4 שנים.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו- (ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי העניין,שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עודהוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשותהרישוי לפי תקנה 549 או 551.

548 - אמצעי תיקון

אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם או מקצתם:
(1)קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
(2)מבחן עיוני בנהיגה;
(3)מבחן מעשי בנהיגה;
(4)פסילתו של נהג המחזיק ברישיון נהיגה לתקופה, או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
(5)בדיקות רפואיות.

549 - הטלת אמצעי תיקון

(א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה 3 חודשים,ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.
(ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550 - הודעות לנהג

(א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.
(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו עקב הימנעותו מלקבלה.

551 - ביצוע אמצעי תיקון

(א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשותהרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה הנהג כאמור - יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב- 45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג.
(ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לעניין התיקון שבהם יחויב הנהג.
(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה,להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.
(ה) חלפה שנה מיום שהודע הנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשותהרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על תלייה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.
 
שאלות ותשובות

האם קיימות עבירות ללא ניקוד בגינן?
כן, עבירות חניה ועבירות מהירות קלות. יחד עם זאת, יש לשלם את הקנס בכל מקרה.
 
מתי מקבלים את הנקודות?
לאחר תשלום הקנס או ההרשעה בבית משפט, יירשם לנהג הניקוד הקבוע לעבירה אותה ביצע.
הניקוד ייחשב מיום ביצוע העבירה ולא מיום תשלום הקנס או מתן גזר הדין.
 
מה קורה במקרה של אי תשלום הקנס?
גם אם הדו"ח לא שולם תוך 90 יום, ולא הוגשה בקשה להישפט - הניקוד ייחל אוטומטית מיום העבירה.
במידה והוגשה בקשה להישפט - הניקוד "יוקפא" עד לסיום ההליך המשפטי.
 
לכמה זמן נשארות הנקודות?
הנקודות נצברות מיום העבירה ונמחקות כעבור שנתיים.
יחד עם זאת, אם במהלך השנתיים נצברו נקודות נוספות והגיעו עד כדי 12 נקודות - הנקודות לא תמחקנה! במצב זה, הנהג יוזמן לקורס בסיסי בנהיגה נכונה – על חשבונו.
הקורס הינו בן 12 שיעורים, משך 3 מפגשים וכולל מבחן בסיומו.
עמידה במבחן תמחק את הנקודות.
במידה והנהג לא ייבצע את הקורס – עומדת לרשות הרישוי הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
 
מה קורה אם נצברות נקודות נוספות?
בצבירה של 22 נקודות תוארך תקופת הצבירה ל 4 שנים.
בצבירה החל מ- 24 נקודות - יוזמן הנהג לקורס ייעודי - על חשבונו.
נהג שצבר 36 נקודות ומעלה- רישיונו ייפסל אוטומטית ל 3 חודשים ויחודש רק לאחר מעבר מבחן עיוני ("תיאוריה").
נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה – רישיונו ייפסל ל 9 חודשים שלאחריהם והוא ייאלץ לעבור את מסלול קבלת רישיון הנהיגה מההתחלה, על כל שלביו.

עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) - בתיקים מהסוג הזה, קיימת חשיבות רבה לשכירת שירותיו של עורך דין תעבורה טוב, אשר בקיא בדיני ובתקנות התעבורה וכן במשפט הפלילי.

עורך דין תעבורה – קצין משטרה (בדימוס) - עורך דין תעבורה יוכל במקרים רבים להקל בעונשו של הנאשם, ובחלקם להביא לזיכויו המלא.

עורך דין תעבורה - עו"ד משה אלון, קצין משטרה בדימוס, בקיא בכל הקשור לדיני התעבורה, דוחו"ת תנועה, דוחו"ת הזמנה לדין, תאונות דרכים וכל הקשור במפגש בין נהג למשטרה,  ויסייע לכם לצלוח מפגשים אלו בצורה המיטבית.

המידע שלהלן ניתן באופן כללי ואינו בא להחליף את החוק והתקנות ו/או להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.